Hyresgäst

En hyresgäst får inte hur som helst ändra användningen av en hyrd lokal.

Skulle hyresgästen ändra användning och inte vidta rättelse vid tillsägelse så är hyresrätten förverkad och hyresvärden får lov att säga upp avtalet i förväg. Dock har hyresgästen möjligheten att ansöka om tillstånd hos hyresnämnden för att få lov att byta inriktning på sin verksamhet.

För att sådant tillstånd ska lämnas så krävs det att hyresgästen haft lokalen i mer än två år och att denne har beaktansvärda skäl för förändringen. Därutöver krävs att hyresvärden inte i sin tur har befogad anledning att vägra. Beaktansvärda skäl för hyresgästen kan vara att denne kan visa att omsättningen skulle kunna öka om verksamheten förändrades. Giltiga skäl för hyresvärdens vägran kan vara att det skulle kräva mer prestation från denne eller att han skulle lida skada i form av störningar såsom buller eller ventilationsutsläpp. Inte heller är han tvungen att gå med på ökade kostnader för till exempel vatten eller el.

Även aspekter såsom att den nya verksamheten skulle konkurrera med hyresvärdens egna eller andra hyresgästers verksamhet beaktas.