Hyra lokal

Många företag, särskilt små, brukar föredra att hyra sina lokaler. Under ostabila ekonomiska tider så är det inte alls ovanligt att även stora etablerade företag väljer att hyra sina lokaler istället för att köpa.

Hyra av hus eller del därav regleras i ”hyreslagen” (jordabalkens 12 kapitel). Denna lag är dock inte tvingande, det går att avtala om andra avtals- och uppsägningsvillkor om det passar parterna bättre. De flesta lokalhyreskontrakt löper under tre år och har en uppsägningstid på nio månader. Efter de tre åren kan hyresvärden utan att först förhandla med hyresgästen höja hyran enligt konsumentprisindex. Om avtalet inte sagts upp på korrekt sätt i rätt tid så fortsätter det att gälla i tre år till. Lokalen får dock överlåtas till annan näringsidkare så länge hyresvärden inte har godtagbara skäl att neka överlåtelsen. Exempel på sådana skäl kan vara att den nya hyresgästen planerar att driva en verksamhet som kan anses vara störande.

Den lokal som ska användas till företagsverksamhet bör också hyras av den juridiska personen, inte av en privatperson som står bakom företaget. För att inte stöta på problem längre fram så bör parterna se till att hyresavtalet tydligt visar vilken typ av verksamhet som ska bedrivas i lokalen. Det finns standardavtal som är bra att använda för att inte missa något viktigt, dessa kan och bör dock kompletteras om man kommit överens om något som inte står där. Muntliga avtal är giltiga men är ofta mycket svåra att bevisa. Innan avtal skrivs så är det viktigt att man noga läst igenom och förstått alla villkor.