Handpenning vid köp

Handpenning brukar användas för att visa att man som köpare är seriös och verkligen har för avsikt att köpa den aktuella fastigheten.

Den sätts ofta till 10 % av köpeskillingen men det finns ingen lagstadgad nivå. Det är inte heller nödvändigt att erlägga handpenning om parterna kommer överens om annat. Handpenningen räknas som del av erlagd köpeskilling och räknas bort när slutbetalning görs.

Högsta domstolen har tidigare tolkat det så att erlagd handpenning innebär att köparen tagit på sig ansvar att betala säljarens eventuella kostnader om köpet inte bli av på grund av att köparen drar sig ur. Detta innebär inte att säljaren automatiskt har rätt att behålla hela handpenningen, utan endast den del som anses ersätta uppkommen skada för säljaren.

Återbetalning

Om säljaren drar sig ur affären så måste hela handpenningen återbetalas, dock måste inte köparens eventuella skada ersättas om detta inte uttryckligen avtalats om.